יום ד', ד’ באלול תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת תוכנית הניסוי מרכז המשאבים גלריית עבודות תלמידים פיתוח מקצועי ואופק חדש חדר מורים יצירת קשר.

פרק 1 - זכויות וחובות התלמיד זכויות התלמיד בבית ספרנו: 1. התלמיד יקבל יחס הולם ומכבד מהזולת: תלמידים וצוות בית הספר כאחד. 2. התלמיד יוכל להביע את דעתו ורצונו במסגרת הכללים הנהוגים בביה"ס וברוח התקנון. 3. התלמיד ירכוש במהלך שהותו בביה"ס כלים מגוונים אשר יסייעו לו להביע את רצונותיו/דעותיו. 4. התלמיד יקבל מענה לצרכיו, האישיים והחברתיים כאחד, זאת בהתאם לחוקי הכיתה. 5. התלמיד יקבל את הציוד הנדרש לו לעבודה מותאמת. 6. התלמיד יהיה מעודכן בסדר היום (מערכת שעות, פעילויות). 7. התלמיד יזכה לכבוד ולפרטיות ברכושו ובגופו. בחברה : 1. התלמיד ירכוש כלים אשר יסייעו לו להתמודד עם אינטראקציות חברתיות(שיעורים חברתיים, טיפולים רגשיים).פעילות בית ספרית: 1. התלמיד זכאי להפסקה מותאמת ומוגנת על-פי צרכיו ובפיקוח איש צוות. 2. התלמיד ישתתף בפעילויות בית ספריות מותאמות לרמתו וצרכיו, תוך שמירה על כללי התנהגות הולמים. 3. התלמיד יוכל להציג מועמדות ולהתמודד למועצת תלמידים על-פי הקריטריונים שיקבעו. חובות התלמיד 1. על התלמיד להימנע מכל ביטוי של אלימות פיזית ו/או מילולית. 2. על התלמיד לקבל אחריות על מעשיו ולקבל את הסנקציה הניתנת לו בעת התנהגות לא נאותה. 3. על התלמיד למלא אחר הוראות אנשי הצוות בביה"ס, בכיתה ומחוצה לה. 4. על התלמיד למלא אחר הכללים הכיתתיים והאישיים הנקבעים בכל כיתה. 5. על התלמיד להגיע עם הישמע הצלצול לכיתה בה הוא לומד. 6. על התלמיד לשמור על רכושו, רכוש הזולת והרכוש הבית ספרי. 7. על התלמיד לשמור על סביבה נקייה. 8. חובתו של התלמיד לשמור על פרטיותו ופרטיות הזולת(רכוש, גוף, מידע). "קווים אדומים " בית-ספריים: ה"קווים האדומים" הבית ספריים הינם בפרק חובות התלמיד סעיפים 1-3. במידה והתלמיד עבר על אחד או יותר מה"קווים האדומים" , להלן סדר הפעולות אשר ינקטו ע"פ דרגות החומרה: א. אזהרה מאיש הצוות. ב. אי מתן נקודות בלוח ההתנהגות האישי. ג. מילוי דו"ח אירוע חריג ודיווח לגורם המטפל: מעון, הורים, יועצת (חובה למלא גם אם מדובר בסוף היום). ד. לאחר 3 דוחות "אירוע חריג" יש לזמן שיחה של התלמיד עם צוות ההנהלה על פי הסדר הבא: יועצת,מנהלת,צוות המעון. ה. השעיה ליום אחד/ או יותר לשיקול דעת ההנהלה ובתיאום עם הפיקוח. פרק 2 – נוהלי פיזור/קליטת תלמידים 1. פיזור התלמידים יתבצע בין השעות 14:30-14:15. 2. בתחילת יום:- ü תורנות בקליטה – כל תורן יקבל מיקום מדויק בתורנות והגדרת תפקידו. ü יש להקשיב להוראות של תורני ההסעות ולסייע לתורנים בהורדת התלמידים. 3. אחריותה של המלווה בהסעה הינה לדאוג להביא את התלמיד בשערי ביה"ס. 4. אחריותו של צוות הקליטה הינה לדאוג לביטחונו של התלמיד עד להגיע התלמיד אל כיתתו. 5. בסוף יום: – ü שומר ביה"ס יודיע למזכירת ביה"ס על הגעת ההסעה. ü מזכירת ביה"ס תיידע במערכת הכריזה הבית-ספרית את צוות ביה"ס כולו על הגעת ההסעה הראשונה. ü הצוותים יורידו לשער ביה"ס אך ורק את התלמידים השייכים להסעה הראשונה. ü הכיתות הנמצאות בסמיכות זו לזו במבנה בית-הספר יעבדו בשיתוף פעולה לפיזור התלמידים: בשלב הראשון: מורה וסייעת ירדו להסעה עם תלמידי 2 הכיתות השייכים להסעה הראשונה. באחת מהכיתות יישארו מורה וסייעת ביחד עם שאר התלמידים שהסעתם טרם נקראה במערכת הכריזה. בשלב שני: עם הקריאה הנוספת לירידת התלמידים – יצטרפו המורה והסייעת (שנשארו בכיתה) לעמדת הפיזור. (במקרה של אירוע בכיתה יש להודיע לאחראי / הנהלה.) 6. אין לשלוח תלמיד באופן עצמאי להסעה!! צוות הכיתה חייב ללוות את התלמידים לעמדות ההסעה השונות, עד להעלאתם להסעות השונות. 7. תלמידים הממשיכים ביום הלימודים – יישארו עם אחד מאנשי הצוות בכיתה, ואילו איש הצוות השני – ילווה התלמידים להסעה. 8. יש להקשיב להוראות של תורני ההסעות ולסייע לתורנים בהעלאת התלמידים. 9. אין לעזוב את עמדת התורנות עד לעזיבת אחרון התלמידים את ההסעה. "קווים אדומים" לסעיף 3 : הערה: במקרה שהתלמיד מגיע ללא איש צוות להסעה יש לפעול על פי השלבים הבאים: (א) להעיר לאיש הצוות על כך (שלב זה יתבצע במידה והדבר קורה רק פעם אחת בלבד); ב) ליידע את אחראי התורניות הבית-ספרי (שלב זה יופעל במידה והדבר קורה יותר מפעם אחת). (ג) לדווח להנהלת ביה"ס (לאחר שהופעלו שלבי א' ו-ב'). לסעיף 7: הערה: התורן שלא מבצע את תורנותו כראוי יקבל הערה ראשונה ממורה תורן בוקר, במקרה וישנה הערה שנייה- יש ליידע את אחראי התורניות הבית-ספרי, הערה שלישית -יש לדווח להנהלת ביה"ס. פרק 3 :זכויות וחובות צוות זכויות הצוות: 1. זכותו של איש הצוות לקבל יחס של כבוד מתלמידי ביה"ס, מהורי ביה"ס ומהצוות הבית ספרי. 2. זכותו של איש הצוות לעבוד בסביבה בטוחה ,מוגנת ונקייה. 3. זכותו של איש הצוות לקבל עזרה והדרכה בהתמודדות עם תלמידים מאתגרים. 4. זכותו של איש הצוות ללמוד על מנת לפתח ולקדם את מעמדו המקצועי והאישי. חובות הצוות: 1.חובתו של כל איש צוות לפעול למניעת/ עצירה מיידית של כל אירוע אלימות כלפי תלמידים או אנשי צוות. ההנהלה תפעל בחומרה לקיום נוהל זה! 2. חובתו של כל איש צוות במקרה של אלימות . למלא "דוח אירוע חריג" ולהגישו להנהלה. 3. על איש הצוות לדאוג לקבל דיווח שוטף ורלוונטי לגבי תלמידיו ומידע על החלטות פדגוגיות ומנהלתיות הנקבעות בצוותים המקצועיים. 3. על איש הצוות לתת יחס של כבוד לתלמיד, להוריו ולשותפים לו בצוות ביה"ס. 4. על איש הצוות ללמד עפ"י תוכנית הלימודים והתוכנית האישית של כל תלמיד למיצוי יכולותיו ולדווח על תפקודו. 5. על איש הצוות לדאוג שכל התלמידים יצאו מהכיתות וירדו לחצר בזמן ההפסקות. 6. על איש הצוות למלא תורנות השגחה בהפסקות ,בזמן ובאופן סדיר תוך לקיחת אחריות ובהתאם לצרכי התלמידים. 7. על איש הצוות להגיע לביה"ס,לכיתה ולתורנות בזמן ומוכן לשיעור. 8. על איש הצוות לא להשתמש בטלפון נייד בזמן שיעור ובזמן תורנות פרט למקרי חירום (על הטלפון להיות ברטט או על שקט). 9. על איש הצוות לשמור על רכוש ביה"ס ולהקפיד על סביבת למידה נאותה ולנעול את דלת הכיתה בסיום כל שיעור. 10. על איש הצוות להגיע בלבוש הולם לביה"ס בכל זמן. 11. על איש הצוות לשמור על אתיקה מקצועית – נאמנות ושמירה על סודיות (צוות ותלמידים). 12. על איש הצוות אסורה הבאת שתייה חמה בזמן השיעור בכיתות. "בכל אירוע של התפרצות אלימה העלולה להיות מסוכנת למתפרע, לתלמידים אחרים ולאנשי הצוות יגיב איש הצוות הנמצא בשטח בשיקול דעת.במצב שבו נשקפת סכנה ממשית לשלומו של התלמיד הפוגע או הנפגע או לאיש הצוות ולא ניתן למנוע את הידרדרותו על ידי שכנוע, אזהרה או כל דרך מילולית אחרת- במצב כזה חייב לעשות הכל כדי למנוע את הפגיעה ולא לאפשר את המשך ההתפרצות האלימה" (מתוך חוזר מנכ"ל סא/3) פרק 4 – תורנויות צוות 1. קליטת התלמידים תתבצע ליד השער. 2. באחריות התורן לבדוק היכן מתבצעת התורנות שלו. 3. במקרה חרום בו התורן אינו יכול להגיע לתורנות עליו ליידע את המזכירות/אחראי תורנויות ולהפעיל את הכונן. ממלא מקומו ידאג לבדוק היכן צריך להתבצע התורנות . 4. בזמן אירוע חריג על התורן שהיה נוכח בזמן האירוע לכתוב דוח וליידע את ההנהלה/צוות הכיתה. 5. תורן בהפסקה הגדולה ייצא להפסקה של 10 דקות לפני הצלצול – בזמן הפסקת האוכל. 6. תורנים לא ייצאו עם שתייה מחדר המורים לעמדות התורנות. 7. כל תורן יעמוד בעמדת התורנות המיועדת לו, כפי שסוכם. 8. על התורן להגיע בזמן לתורנות ולא להפקיר את עמדתו. 9. תורן לא ינהל שיחות בטלפון בזמן התורנות. 10. על התורן להגיע בזמן לשיעור בתום התורנות. 11. החזרת תלמידים הזקוקים להשגחה צמודה באחריות איש הצוות של הכיתה. בזמן הבאתם לתורנות על איש הצוות לדאוג שהתורן נמצא בעמדת התורנות. 12. מורה תורן בוקר יסייר בין העמדות ויעזור בשעת הצורך, גם אם מדובר באזור אחר. 13. מורה תורן בוקר ידאג לעלות את האוכל לחדר חימום. 14. תורן פיזור ידאג להחזרת תיקים וצידניות למעונות. 15. תפר בתום השעה השביעית - תקבע תורנות נוספת בין השעה 14:15 עד 14:30. את התורנות יבצעו אנשי הצוות המסיימים בשעה 14:30. "קווים אדומים" סעיף 7: תורן אשר לא הגיע בזמן לתורנות שלו או לא הגיע בכלל יחויב להחזיר את הזמן הזה לאיש הצוות אשר חיכה לו/החליף אותו. במידה ועמדת התורנות לא אוישה מעל פעם אחת – ייערך בירור.